โปรแกรมคำนวณค่างวดสินเชื่อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว


 บ. *
 บ. *
 % ต่อปี *
 งวด *
 %
 บ.
 บ.
 บ./เดือน

หมายเหตุ:

  1. ข้อมูลส่วนที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเพื่อคำนวณค่างวด
  2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ให้อ้างอิงตามประกาศธนาคารฯ
  3. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณให้ใช้อัตรารายปีแบบคงที่ (Flat Rate)