สินเชื่อรถยนต์ (SCB Auto Finance)


สินเชื่อรถยนต์
 • ลักษณะบริการ

  SCB Auto Finance เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ที่ให้บริการโดย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • จุดเด่นของบริการ

  SCB Auto Finance เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ที่ให้บริการโดย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เงื่อนไขบริการ


  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนแล้ว ไม่เกิน 60 ปี)
  • ลูกค้าต่างชาติต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นคนไทย

  เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • Slip เงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
  • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

 • ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  ผ่อนชำระค่างวดได้ทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ดอกเบี้ย - ค่าธรรมเนียม

  อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat rate) ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-60 เดือน
 • สนใจรายละเอียดติดต่อ 02-777-7777