สินเชื่อที่อยู่อาศัย (SCB Home Loan)


สินเชื่อที่อยู่อาศัย
เป็นบริการสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีการผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่า ๆ กันทุกเดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

 • วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
  การซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุดคอนโดมิเนียม หรือสร้างบ้าน บนที่ดินที่มีอยู่
 • หลักเกณฑ์การให้บริการ 
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ไม่เกิน 65 ปี
  • อาชีพ ลูกค้าต้องมีการงานที่มั่นคง
  • รายได้ มีรายได้แน่นอน และต้องสูงกว่าอัตราผ่อนชำระในแต่ละงวด ประมาณ 3 เท่า
 • หลักฐานในการขอสินเชื่อ
  • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส
  • เอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบรับรองเงินเดือนหรือรายได้หลักฐานทางการค้า เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และแบบแปลนการก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามประกาศของธนาคาร
  แห่งประเทศไทย