สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้  (My Car My Cash)


สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้ My Car My Cash
 • ลักษณะบริการ

  เป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ (เจ้าของเล่มทะเบียน) ต้องการแปลงรถเป็นเงินสด เพียงขายรถยนต์ให้กับธนาคาร และทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน เพื่อรับเงินสินเชื่อ โดยลูกค้าต้องผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวด เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไข กรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของลูกค้าทันที โดยลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
 • จุดเด่นของบริการ

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80%จากราคาประเมินรถยนต์ สำหรับลูกค้าทั่วไป
  • ดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่ 0.25 % ต่อเดือน
  • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
  • อนุมัติเร็ว และได้รับเงินรวดเร็ว
  • ลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติ
 • เงื่อนไขบริการ

  • ผู้ขอสมัครต้องมีอายุ 20-60 ปี
  • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
  • รถยนต์ ต้องจดทะเบียนไม่เกิน 13 ปี ณ วันทำสัญญา

  เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน) ดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
  • กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยประเภท 1 อยู่แล้ว)
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (ในกรณีลูกค้าเก่า SCB หรือ SCBL ที่เหลือระยะสัญญา ไม่เกิน 12 เดือน)

 • สนใจรายละเอียดติดต่อ 02-777-7777