เงื่อนไขการเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายธนาคาร (SCB Property)


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • คำนิยามเกี่ยวกับราคา
  • ราคาประกาศขาย คือ ราคาที่ประกาศในโบรชัวร์, Intranet, Internet และ สื่อต่าง ๆ ที่ออกสู่สายตาประชาชนโดย ทั่วไป
  • ราคาขาย คือ ราคาที่กำหนดขายโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจใน แต่ละระดับ หรือผู้มีอำนาจตามที่ได้รับมอบ หมาย อันได้แก่ ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน, ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่, รองผู้ จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ราคาเสนอซื้อ คือ ราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อทรัพย์สินแก่ธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การจำหน่าย
   กรณีที่ผู้เสนอซื้อรายเดียว
  • กรณีเสนอซื้อ ทรัพย์ตามราคาที่ธนาคารอนุมัติขายจากข้อมูลในโบ ชัวร์ หรือ Web Buyatsiam.com ธนาคารจะ ตอบตกลงขายให้แก่ผู้สนใจเสนอซื้อทันที
  • กรณีเสนอซื้อ ทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 15 วัน

  • กรณีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 ราย ขึ้นไปในเวลาและราคาใกล้เคียงกัน ธนาคารจะขายโดยวิธีเปิดซองประมูลราคา
 • ขั้นตอนการเสนอซื้อ
  • ผู้เสนอซื้อ ขอรับแบบฟอร์มคำเสนอซื้อได้ที่ บริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่ผู้เสนอซื้อสะดวก
  • ผู้ซื้อระบุข้อมูลรายละเอียดราคาและเงื่อนไขการเสนอ ซื้อทรัพย์และลงนามในคำเสนอซื้อ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
   - กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด, สำเนา ทะเบียนบ้านพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
   - กรณี นิติบุคคล หนังสือรับรองพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของคณะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ผู้ซื้อทรัพย์ จะต้องวางเงินเป็นการประกันการปฏิบัติตามคำเสนอซื้อตามหลัก เกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
   - ราคาขายต่ำ กว่า 3 ล้านบาท วางเงินประกัน 10,000 บาท
   - ราคาขายตั้งแต่ 3 - 10 ล้านบาท วางเงินประกัน 50,000 บาท
   - ราคาขาย ตั้งแต่ 10 – 50 ล้านบาท วางเงินประกัน 200,000 บาท
   - ราคาขาย มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป วางเงินประกัน 1.0 ล้านบาท
   และเมื่อธนาคารตกลงขายทรัพย์จะถือว่าเงินวางประกัน เป็นส่วนหนึ่งของเงินวางมัดจำทำสัญญาจะซื้อจะขาย
  • ให้ผู้เสนอซื้อ ส่งแบบฟอร์มคำเสนอซื้อโดย โทรสารหมายเลข 0-2937-7762 หรือ จดหมายลงทะเบียนถึง ผู้จัดการบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เลข ที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แต่ในกรณีผู้เสนอซื้อ เสนอซื้อผ่านสาขา สาขาจะเป็นผู้ส่งเอกสารคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดมาให้สำนักงานใหญ่
  • เมื่อธนาคารอนุมัติขาย ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
 • ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังธนาคารแจ้งผลขายทรัพย์
  • ผู้ซื้อเตรียมแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชำระเงินวางมัดจำ 10% พร้อมลงนามในสัญญาจะซื้อขาย
  • ผู้ซื้อเตรียมแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชำระส่วนที่เหลือ 90% ในวันรับโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
  • ในกรณีผู้ซื้อ ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาของสัญญาจะซื้อขาย ธนาคารจะริบเงินมัดจำและ/หรือเงินประกันการเสนอซื้อตามคำ เสนอซื้อทั้งจำนวนที่ได้รับไว้แล้ว
 • เงื่อนไขในการขาย
  • เงินวางประกันการเสนอซื้อทรัพย์ ถือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่ใช่การตกลงขายทันทีให้แก่ผู้เสนอซื้อ และเมื่อธนาคารพิจารณาการขายแล้ว ตกลงขายให้แก่ผู้เสนอซื้อ จะแจ้งให้ผู้เสนอซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเป็นการตอบตกลงขายทรัพย์ให้แก่ ผู้เสนอซื้อ
  • กรณีผู้ซื้อประสงค์จะมีการขอเปลี่ยนชื่อ หรือเพิ่มชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายผู้ซื้อจะต้องแจ้งขออนุมัติจากธนาคารเป็นลายลักษณ์ อักษร ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ อย่างน้อย 10 วันทำการ ทั้งนี้ การอนุมัติหรือไม่ ถือเป็นดุลพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะกำหนด เงื่อนไขการอนุมัติตามที่ผู้ซื้อร้องขอ