เงื่อนไขประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด (SCB Property Auction)


ประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด
 • การเตรียมเอกสารเข้าประมูลซื้อ
  • ผู้ประมูลซื้อต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ ไปด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ถ้าประมูลซื้อกระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด และบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • ถ้าผู้ซื้อกระทำการการในนามนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคล หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจสำเนา 1 ชุด
 • การเตรียมเงินในการเข้าประมูลซื้อ
  • ผู้ประมูลต้องเตรียมเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีพื้นที่....... เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทหรือตามที่ระบุ ไว้ในเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา เพื่อเป็นประกันใน การเข้าประมูลซื้อทรัพย์ในวันดังกล่าว และเมื่อประมูลซื้อทรัพย์รายการใดได้แล้ว ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าว เป็นเงินมัดจำในการประมูลซื้อทรัพย์รายการนั้นๆ หากผู้ซื้อประสงค์จะประมูลทรัพย์รายการอื่นๆ หรือคดีอื่นอีก จะวางเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็คใหม่ตามวรรคแรก
  • กรณีผู้ประมูลซื้อ ซื้อทรัพย์ไม่ได้หรือไม่ประสงค์อีกต่อไปให้ขอรับเงิน หรือ แคชเชียร์เช็คคืนจากเจ้าหน้าที่การเงินภายหลังเสร็จจากการประมูลทรัพย์รายการนั้น
 • การเข้าประมูลซื้อ
  • ผู้เข้าประมูลซื้อต้องวางเงินประกันและเอกสารต่างๆ ตามข้อ1 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ก่อนการเข้าประมูลและลงชื่อในใบสู้ราคาที่เจ้าพนักงานจัดไว้
  • ผู้เข้าประมูลซื้อต้องอยู่ในบริเวณสถานที่ที่จักไว้สำหรับผู้เข้าประมูลซื้อ ตามลำดับรายการที่มีความประสงค์จะประมูลซื้อ
  • การเข้าสู้ราคาผู้เข้าประมูลซื้อต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาที่มีผู้เสนอก่อนตน ทั้งนี้เจ้าพนกงานบุงคับคดีจักเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ สำหรับทรัพย์แต่ละ รายการให้ผู้เข้าร่มประมูลซื้อเสนอราคาแข่งขันในการขายทอดตลาด
  • เมื่อผู้เสนอราคาให้ราคาสูงสุด และเจ้าพนักงานกรมบังคับคดี เห็นว่าเป็นราคาสมควรขายก็จะขานพร้อมกับบับหนึ่ง 3 ครั้ง นับบ สอง 3 ครั้ง และนับ สาม พร้อมกับเคาะไม้ให้ราคาผู้เสนอสูงสุด
  • ผู้ประมูลทีพย์ได้ จะต้องวางเงินมัจำตามข้อ 3.2.1 และต้องทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันดังกล่าว ส่วนค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ผู้ประมูลซื้อทรัพย์ ได้จะต้องวางชำระ ให้ครบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขาย
  • เมื่อผู้เข้าประมูลซื้อต้องได้ชำระค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนภายในวันที่กำหนด ถ้าเป็นการชำระด้วยเงินสด เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี จะออกหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ พร้อม เอกสารสำคัญให้ไปดำเนินการจดทะเบียนรับโอนสิทธิ์ ณ สำนักงานกรมที่ดินต่อไป หากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คจะต้องรอเรียกเก็บเงินตามเช็ค 3 วัน ตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร จึงจะดำเนินการออกหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ให้
 • ก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์
  ผู้เข้าประมูลทรัพย์มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่และแผนที่ที่ปรากฎในประกาศ ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ เช่นภาระผูกพันในการจำนอง สัญญาเช่า ภาระหนี้สิ้นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีต่อนิติบุคคล อาคารชุดตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
 • อัตราเพิ่มราคาประมูล

  ราคาเริ่มต้น เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ
  ต่ำกว่า 50,000 บาท 1,000 บาท
  50,000 แต่ไม่ถึง 100,000 บาท 2,000 บาท
  100,000 แต่ไม่ถึง 300,000 บาท 5,000 บาท
  300,000 แต่ไม่ถึง 500,000 บาท 10,000 บาท
  500,000 แต่ไม่ถึง 700,000 บาท 20,000 บาท
  700,000 แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท 30,000 บาท
  1,000,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท 50,000 บาท
  5,000,000 แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท 100,000 บาท
  20,000,000 แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท 200,000 บาท
  50,000,000 แต่ไม่ถึง 80,000,000 บาท 500,000 บาท
  80,000,000 บาทขึ้นไป 1,000,000 บาท