ข่าวสาร


19
ม.ค.

เงื่อนไขการประมูลรถยนต์ของ บจก.ไทยพาณิชย์พลัส

เงื่อนไขการประมูลรถยนต์ของ บจก.ไทยพาณิชย์พลัส

 1. การลงทะเบียน : ผู้เข้าร่วมประมูลต้องนำบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ มาลงทะเบียน, กรณีที่ผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น กรณีกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการมิได้มาด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียนแสดงตน

2. วิธีการประมูล : เปิดประมูลโดยวิธีปากเปล่า ด้วยวิธียกมือชูป้าย เริ่มจากราคาตั้งประมูลที่บริษัทฯ กำหนด และจะปรับราคาขึ้น ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท หากราคาเกิน 1,000,000 บาท ปรับขึ้นครั้งละ 10,000 บาท ผู้ให้ราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

3. การจัดไฟแนนซ์ : ผู้เข้าประมูลหากต้องการจัดไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อเช่าซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะให้สินเชื่อเช่าซื้อก่อนทำการประมูล มิฉะนั้น หากประมูลได้ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการประมูล

4. การชำระเงิน : ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงิน ดังนี้
        4.1 ชำระเงินในวันประมูล
            วางเงินสดมัดจำ ขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
            ชำระค่าดำเนินการ 8,560  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
        4.2 กรณีชำระด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ โปรดสั่งจ่าย บจก.ไทยพาณิชย์พลัส เท่านั้น และกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ ตามที่ธนาคารกำหนด
        4.3 ชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันทำการหลังประมูล หากไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด บริษัทฯ จะทำการริบเงินทั้งหมดในข้อ 4.1

5. การเปลี่ยนชื่อ : หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น หลังจากลงทะเบียน บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หากมีเหตุผลอันสมควรโดยผู้ประมูลได้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นเงิน 20,000 บาทต่อ 1 รายการ

6. การรับชุดโอน, เล่มทะเบียน, กุญแจ และรับรถ ผู้ประมูลได้ต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 6.1, 6.2, 6.3 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
        6.1 สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) สัญญาวางมัดจำ (ใบสีเหลือง)
        6.2 กรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
        6.3 กรณีผู้ประมูลรถได้ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งบังคับได้ตามกฎหมาย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจใช้ในการเข้าร่วมประมูล, รับชุดโอน, เล่มทะเบียน, กุญแจ และรับรถ

7.  ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าอากร, ค่าภาษีใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่าง เช่น ค่าโอน, ค่าภาษีรถยนต์(ป้ายภาษีติดหน้ารถ), ภาษีการค้า, ภาษีโภคภัณฑ์, ค่าป้ายทะเบียน(กรณีไม่มีป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถที่ผู้ประมูลได้ทั้งหมด

8. กรณีที่สีรถ ป้ายทะเบียน เลขเครื่องยนต์ ไม่ตรงกับทะเบียนรถ บริษัทฯ ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินใด ๆ ผู้ประมูลได้ต้องจัดหา และจดทะเบียนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ประมูลเอง สำหรับรถป้ายแดงทุกคัน บริษัทฯ มีเอกสารชุดจดทะเบียนซึ่งผู้ประมูลได้ต้องทำการจดทะเบียนเอง

9. รถที่นำออกประมูลขายทอดตลาดนี้เป็นรถใช้แล้ว และเป็นการประมูลขายตามสภาพ จึงขอให้ท่านตรวจสภาพรถให้ละเอียดก่อนประมูลซื้อ รายละเอียดรถที่แจ้งตามเอกสารเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกถึงสภาพที่แท้จริงโดยละเอียดของรถ ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบรถทุกคันก่อนประมูลซื้อ มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการประมูลขายรถบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประมูล หากเห็นว่าจะก่อความเสียหายแก่การประมูลของบริษัทฯ

12. กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ