ประมูลรถยนต์ (SCB Car Auction)


ประมูลรถยนต์
 • เงื่อนไขการประมูลรถยนต์ของ บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด

  • การลงทะเบียน : ผู้เข้าร่วมประมูลต้องนำบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ มาลงทะเบียน, กรณีที่ผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น กรณีกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการมิได้มาด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียนแสดงตน
  • วิธีการประมูล : เปิดประมูลโดยวิธีปากเปล่า ด้วยวิธียกมือชูป้าย เริ่มจากราคาตั้งประมูลที่บริษัทฯ กำหนด และจะปรับราคาขึ้น ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท หากราคาเกิน 1,000,000 บาท ปรับขึ้นครั้งละ 10,000 บาท ผู้ให้ราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล
  • การจัดไฟแนนซ์ : ผู้เข้าประมูลหากต้องการจัดไฟแนนซ์ หรือขอสินเชื่อเช่าซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะให้สินเชื่อเช่าซื้อก่อนทำการประมูล มิฉะนั้น หากประมูลได้ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขการประมูล
  • การชำระเงิน : ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงิน ดังนี้
   • 4.1 ชำระเงินในวันประมูล
    • วางเงินสดมัดจำ ขั้นต่ำ 10% ของราคาที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    • ชำระค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   • 4.2 ชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 3 วันทำการหลังประมูล หากไม่ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด บริษัทฯ จะทำการริบเงินทั้งหมดในข้อ 4.1
  • การเปลี่ยนชื่อ : หากผู้ประมูลได้มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น หลังจากลงทะเบียน บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หากมีเหตุผลอันสมควรโดยผู้ประมูลได้ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นเงิน 20,000 บาทต่อ 1 รายการ
  • การรับชุดโอน, เล่มทะเบียน, กุญแจ และรับรถ ผู้ประมูลได้ต้องเตรียมเอกสารตามข้อ 6.1, 6.2, 6.3 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
   • 6.1 สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
   • 6.2 กรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   • 6.3 กรณีผู้ประมูลรถได้ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งบังคับได้ตามกฎหมาย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจใช้ในการเข้าร่วมประมูล, รับชุดโอน, เล่มทะเบียน, กุญแจ และรับรถ
  • ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าอากร, ค่าภาษีใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่าง เช่น ค่าโอน, ค่าภาษีรถยนต์(ป้ายภาษีติดหน้ารถ), ภาษีการค้า, ภาษีโภคภัณฑ์, ค่าป้ายทะเบียน(กรณีไม่มีป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถที่ผู้ประมูลได้ทั้งหมด
  • กรณีที่สีรถ ป้ายทะเบียน เลขเครื่องยนต์ ไม่ตรงกับทะเบียนรถ บริษัทฯ ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินใด ๆ ผู้ประมูลได้ต้องจัดหา และจดทะเบียนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ประมูลเอง สำหรับรถป้ายแดงทุกคัน บริษัทฯ มีเอกสารชุดจดทะเบียนซึ่งผู้ประมูลได้ต้องทำการจดทะเบียนเอง
  • รถที่นำออกประมูลขายทอดตลาดนี้เป็นรถใช้แล้ว และเป็นการประมูลขายตามสภาพ จึงขอให้ท่านตรวจสภาพรถให้ละเอียดก่อนประมูลซื้อ รายละเอียดรถที่แจ้งตามเอกสารเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกถึงสภาพที่แท้จริงโดยละเอียดของรถ ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบรถทุกคันก่อนประมูลซื้อ มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการประมูลขายรถบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประมูล หากเห็นว่าจะก่อความเสียหายแก่การประมูลของบริษัทฯ
  • กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้รถ
  • ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ มิฉะนั้นธนาคารและหรือผู้ขายทอดตลาด จะไม่รับคืนรถและหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใดๆ ทั้งสิ้น

 • เพื่อความรวดเร็วในการมารับรถและโอนทะเบียนรถ

  เอกสารที่ผู้ประมูลได้ต้องนำมาจำนวน 2 ชุด และโปรดรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ยังไม่หมดอายุ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • กรณีที่ผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรณี ที่ผู้ประมูลรถได้ ไม่สามารถรับรถได้ด้วยตนเอง ให้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ เพื่อสิทธิในการรับรถและเล่มทะเบียน
 • สนใจรายละเอียดติดต่อ 02-777-7777