นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย Buyatsiam.com เน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้า แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับบริษัท คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

  • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

    ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และข้อบริการต่างๆ ของ ทางธนาคารและสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางธนาคารคารทราบ

    ซึ่งทางธนาคารอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้

    ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลัง การเข้าชมเว็บไซต์ของธนาคาร ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมของลูกค้านั้น อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

  • การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

    บริษัทมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย