ข้อกำหนดการใช้งาน


Buyatsiam.com เป็น เจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือ เข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุ ไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

 • เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

  Buyatsiam.comเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล และส่วนประกอบอื่นๆในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอม ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากBuyatsiam.com

  Buyatsiam.comเป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ Buyatsiam.comไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดย ไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากBuyatsiam.com

 • การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

  ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ Buyatsiam.comดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่า ข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

  เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น Buyatsiam.comขอแนะนำให้ท่าน อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

 • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม Buyatsiam.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของ เว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าBuyatsiam.comให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลใน เว็บไซต์เหล่านั้น
  การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว Buyatsiam.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว Buyatsiam.comจัดทำ Links ต่างๆที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น Buyatsiam.comไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความ เสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

 • ไม่มีการรับประกัน

  Buyatsiam.comนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้Buyatsiam.comจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด Buyatsiam.comก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและ ส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ Buyatsiam.comจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและ ส่วนประกอบนั้น

 • ข้อจำกัดความรับผิด

  Buyatsiam.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซ ต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น Buyatsiam.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า Buyatsiam.com จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ