ข่าวสาร


14
ก.ค.

มาตรการ เข้า - ออก ลานประมูลขอนแก่น วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน สำหรับ เข้า - ออก
 ลานประมูล จังหวัดขอนแก่น

  1. คัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลโดยการวัดไข้ และสำหรับท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ประมูล
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในสถานที่ประมูล
  3. อนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะผู้ลงทะเบียนร่วมประมูลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าพื้นที่ประมูล
  4. โปรดยืนหรอนั่งโดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากไม่ปฎิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูล
  5. ลดการสัมผัสหรือเลี่ยงการแออัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด
  6. ขอความร่วมมือในการชำระเงินด้วยวิธีการโอนและลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว หากไม่ประสงค์ประมูลต่อให้ออกจากพื้นที่ประมูลเพื่อความปลอดภัย

ขอความร่วมมือทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการข้างต้น
และข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

*พื้นที่ควบคุมและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , นนทบุรี 
 ปทุมธานี , สมุทรสาคร , นครปฐม , สงขลา , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส