ข่าวสาร


14
ก.ค.

มาตรการ เข้า - ออก ลานประมูลวังน้อย อยุธยา วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน สำหรับ เข้า - ออก
 ลานประมูล วังน้อย อยุธยา

  1. คัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลโดยการวัดไข้ และสำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมงานประมูลรถให้ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA*
  2. เนื่องจากมาตรการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ของภาครัฐ บริษัทอนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะผู้ลงทะเบียนร่วมประมูลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าพื้นที่ประมูล โดยอนุญาตให้เข้าลานประมูลและลงทะเบียน เวลา 8.30 น, เป็นต้นไป
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในสถานที่ประมูล
  4. โปรดยืนหรอนั่งโดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หากไม่ปฎิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูล
  5. ลดการสัมผัสหรือเลี่ยงการแออัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด
  6. ขอความร่วมมือในการชำระเงินด้วยวิธีการโอนและลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว หากไม่ประสงค์ประมูลต่อให้ออกจากพื้นที่ประมูลเพื่อความปลอดภัย

ขอความร่วมมือทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการข้างต้น
และข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

*มาตรการ DMHTTA คือ เว้นระยะห่าง , สวมหน้ากาก , ล้างมือบ่อยๆ
ตรวจวัดอุณหภูมิ , ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ