ข่าวสาร


09
ธ.ค.

มาตรการ เข้า - ออก ลานประมูลวังน้อย อยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2564

มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน สำหรับ เข้า - ออก

 ลานประมูล วังน้อย อยุธยา


 1. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมประมูลรถยนต์จะต้อง

  1 . 1  ได้รับวันซีนโควิด-19 ครบเกณฑ์  หรือ

  1 . 2 ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือ

  1 . 3 ได้รับวัคซีน Pfizer , Moderna หรือ Johnson & Johnsonเข็มที่ ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ

  1 . 4 มีผลตรวจโควิด RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยต้องเป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเท่านั้น หรือ

  1 . 5 มีเอกสารรับรองว่าหายป่วยจากโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน

 2. คัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลโดยการวัดไข้

 3. เนื่องจากมาตรการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ของภาครัฐ บริษัทอนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะผู้ลงทะเบียนร่วมประมูลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าพื้นที่ประมูล โดยอนุญาตให้เข้าลานประมูลและลงทะเบียน เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 4. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 5. โปรดยืนหรือนั่งโดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1  เมตร หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูล
 6. ลดการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการแออัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด

 7. ขอความร่วมมือในการชำระเงินด้วยวิธีการโอนและลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว หากไม่ประสงค์ประมูลต่อให้ออกจากพื้นที่ประมูลเพื่อความปลอดภัย


ขอความร่วมมือทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการข้างต้น
และข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

โปรดปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ