ข่าวสาร


01
มิ.ย.

มาตรการ เข้า - ออก ลานประมูลขอนแก่น วันที่ 4 มิถุนายน 2565

มาตรการตรวจคัดกรองและป้องกัน สำหรับ เข้า - ออก

 ลานประมูล จังหวัดขอนแก่น


 1. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมประมูลรถยนต์จะต้องมีผลตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบไม่เกิน 24 ชั่วโมง(ตรวจด้วยตนเองได้) หรือ RT-PCR โดยต้องเป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเท่านั้น

 2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมประมูลรถยนต์จะต้อง

  2 . 1  ได้รับวันซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ

  2 . 2 มีเอกสารรับรองว่าหายป่วยจากโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน

 3. คัดกรองผู้เข้าร่วมประมูลโดยการวัดไข้

 4. เนื่องจากมาตรการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ของภาครัฐ บริษัทอนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะผู้ลงทะเบียนร่วมประมูลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าพื้นที่ประมูล โดยอนุญาตให้เข้าลานประมูลและลงทะเบียน เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

 5. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 6. โปรดยืนหรือนั่งโดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1  เมตร หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูล
 7. ลดการสัมผัสหรือหลีกเลี่ยงการแออัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด

 8. ขอความร่วมมือในการชำระเงินด้วยวิธีการโอนและลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว หากไม่ประสงค์ประมูลต่อให้ออกจากพื้นที่ประมูลเพื่อความปลอดภัย


ขอความร่วมมือทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการข้างต้น
และข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

โปรดปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ